Extrastämma 190216

Kallelse

-Extrastämma för Brf. Trädriket-
Plats: Brämaregårdens Församlingshem (Hisingsgatan 26)
Lördag 16:e februari 2019 kl. 12:00.

Dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen §
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Val av styrelseledamöter
8) Beslut om arvode till styrelse
9) Stämman avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen för Brf .Trädriket!