Kallelse föreningsstämma

Kallelse

Föreningsstämma för Brf Trädriket 1

Datum: 29:e maj 2024
Tid: 18:00-19:30
Plats: Jöns Rundbäcks Plats 4, Da Bello Enoteca

Förenings årsbokslut samt revisionsberättelsen kommer att läggas ut på vår hemsida (under“Dokument”) senast 2 veckor före stämman.

Till mötet kommer det bjudas på en halv pizza per person och dessa beställs innan mötet som börjar kl. 18.00. Eventuell dryck betalas individuellt. 
 

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut som användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Ev. val av valberedning
Stämman avslutas


Varmt välkomna önskar Styrelsen!